Yamanaka-Ha Shindo-Ryu Jujutsu Mudansha Ranks

Rank

Belt Kanji minimum period of time to achieve the rank
6th Kyu Roku-Kyu White Shiro No Obi 白色帯
5th Kyu Go-Kyu Yellow Kiiroi No Obi 黄色帯 4 months
4th Kyu Yon-Kyu Orange Daidaiiro No Obi 橙色帯 8 months
3rd Kyu San-Kyu Green Midori No Obi 緑色帯 8 months
2nd Kyu Ni-Kyu Blue Aoiro No Obi 青色帯 8 months
1st Kyu Ik-Kyu Brown Chairo No Obi 茶色帯 8 months
Malcare WordPress Security