MAROTO-HA TAKEDA-RYU IAIDO SYLLABUS: Brown belt

print

MAROTO-HA TAKEDA-RYU IAIDO
武田流魔呂登派居合道

SAN-KYU
3rd KYU
Technical program
from 3rd to 2nd Kyu
White belt to Brown belt
Sankyu to Nikyu
Attend a YKKF National Seminar
Nuki-Tsuke-Waza: Shuihei-nuki-tsukeTate-nuki-tsuke
Migi-naname-ue-nuki-tsuke
Hidari-naname-ue-nuki-tsuke
Noto Waza: Shuihei-uke-shuihei-notoTate-uke-tate-noto
Shuihei-uke-tate-noto
Chiburi Waza: Yoko-gaeshi-chiburiSeoi-chiburi
Jodan-mawashi-chiburi
Ken-no-kamae Waza: Seigan-no-kamaeGedan-no-kamae
Jodan-no-kamae
Dai-jodan-no-kamae
Katate-dai-jodan-no-kamae
Katate-jodan-no-kamae
Hasso-no-kamae
Hasso-jodan-no-kamae
Gyaku-hasso-no-kamae
Gyaku-hasso-jodan-no-kamae
Gedan-waki-no-kamae
Chudan-waki-no-kamae
Kiritsuke Waza: Do-kiritsukeShomen-kiritsuke
Migi-men-kiritsuke
Hidari-men-kiritsuke
Kote-kiritsuke
Kiri Waza: Shomen-kiri
Uke-morote-Waza: Jodan-morote-uke
Uke-katatae Waza: Chudan-nuki-uchi-ukeJodan-shomen-nuki-uchi-uke
Migi-jodan-nuki-uchi-uke
Hidari-jodan-nuki-uchi-uke
Chudan-nuki-barai-uke
Malcare WordPress Security