MAROTO-HA TAKEDA-RYU IAIDO SYLLABUS: Brown belt 1 Stripe

print

MAROTO-HA TAKEDA-RYU IAIDO
武田流魔呂登派居合道

NI-KYU
2nd KYU
Technical program
from 2nd to 1st Kyu
Brown belt to Brown belt one stripe
Nokyu to Ikkyu
Attend a YKKF National Seminar
Kiri Waza: Migi-men-kiri
Hidari-men-kiri
Migi-do-kiri
Hidari-do-kiri
Migi-kote-kiri
Hidari-kote-kiri
Uke-morote-Waza: Jodan-migi-harai
Jodan-hidari-harai
Chudan-migi-harai
Chudan-hidari-harai
Jodan-migi-tome
Jodan-hidari-tome
Chudan-migi-tome
Chudan-hidari-tome
Chudan-migi-mine-barai
Chudan-hidari-mine-barai
Tai-sabaki-batto: Hiki-ashi-batto
Hidari-irimi-batto
Migi-irimi-batto
Tai-otoshi-batto
Malcare WordPress Security