Maroto-Ha Takeda-Ryu Iaido Mudansha Ranks

Rank

Belt Kanji Min. age
Min. period of time to achieve the rank
3rd Kyu San-Kyu White Shiro No Obi 白色帯 14
2nd Kyu Ni-Kyu Brown Chairo No Obi 茶色帯 15 1 year
1st Kyu Ik-Kyu Brown Chairo No Obi 茶色帯 16 1 year
Malcare WordPress Security